Quilv Blog

[Xamarin] Login với Nodejs và mongodb

August 04, 2020

Hướng dẫn thực hiện trên máy Mac

1. Cài đặt mongodb trên mac

1.1 Install:

brew tap mongodb/brew brew install mongodb-community@4.4

1.2 Các lệnh cần thiết:

Chạy: brew services start mongodb-community@4.4

Khi muốn dừng: brew services stop mongodb-community@4.4

Chạy ở ngầm: mongod —config /usr/local/etc/mongod.conf —fork

Dừng chạy ngầm: kết nối mongod từ mongo shell & dùng lệnh shutdown.

Kiểm tra xem có chạy mongo hay ko: ps aux | grep -v grep | grep mongod

1.3. Tạo database:

Trong terminal gõ lệnh: mongo để truy cập vào mongo shell

Tạo database với name : xamarinnodejs & Collection la: user

use xamarinnodejs
db.createCollection('user')

2. Cài đặt Nodejs

2.1 Cấu hình project server:

npm init

và nhập các thông tin cần thiết, tương tự như:

{
 "name": "xamarin_nodejs_mongodb",
 "version": "0.0.1",
 "description": "example to use nodejs mongodb with xamarin",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "keywords": [
  "nodejs",
  "xamarin"
 ],
 "author": "levanqui88@gmail.com",
 "license": "ISC"
}

Tiếp theo, install các package cần thiết:

Crypto : Mã hóa password

Body-Parser: Để đọc các dữ liệu được lấy về từ User khi họ request lên.

Express: thư viện để tạo RESTful API

Mongodb: để kết nối đến mongo database.

npm install -save mongodb express body-parser crypto

2.2 Edit code để chạy code server kết nối với mongodb

Thêm file index.js vào root folder:

//import package
var mongodb = require('mongodb');
var ObjectID = mongodb.ObjectID;
var crypto = require('crypto');
var express = require('express');
var bodyParser = require('body-parser');

//PASSWORD UTIL
//CREATE FUNCTION TO RANDOM SALT
var genRandomString = function(length){
  return crypto.randomBytes(Math.ceil(length/2))
    .toString('hex')//Convert to hexa format
    .slice(0,length);
}

var sha512 = function(password, salt){
  var hash = crypto.createHmac('sha512',salt);
  hash.update(password);
  var value = hash.digest('hex');
  return{
    salt:salt,
    passwordHash:value
  }
}

function saltHashPassword(userPassword){
  var salt = generateRandomString(16);
  var passwordData = sha512(userPassword, salt);
  return passwordData;
}

function checkHashPassword(userPassword, salt){
  var passwordData = sha512(userPassword, salt);
  return passwordData;
}

//CREATE EXPRESS SERVICE
var app = express();
app.use(bodyParser.json());
app.use(bodyParser.urlencoded({extended: true}));

//CREATE MONGODB CLIENT
var MongoClient = mongodb.MongoClient;

//Connection URL
var url = 'mongodb://localhost:27017'; // default port : 27017

MongoClient.connect(url,{useNewUrlParser: true}, function(err, client){
  if(err)
    console.log('Unable to connect to Mongodb', err);
  else{
    //Start web Server
    app.listen(3000,()=>{
      console.log('Connected to mongodb, Web Service run on port : 3000');
    })
  }

})

Sau đó chạy lệnh: node index.js

2.3 Thêm code để hoàn thiện các api để đăng ký user, Authentication ..

Register Endpoint:

Sẽ chứa 3 param được truyền lên từ User gồm: email, name, pass.

Sau đó sẽ salt & hash password rồi lưu vào database.

Update code như sau:

//Register Endpoint ( correct parameter from user : name, email, password)
    app.post('/register',(request, response, next)=>{
      var postData = request.body;

      var plaintPassword = postData.password;
      var hashData = saltHashPassword(plaintPassword);

      var password = hashData.passwordHash;//Save Password hash from sha512{}
      var salt = hashData.salt; // Save Salt

      var name = postData.name;
      var email = postData.email;

      var insertJson = {
        'email': email,
        'password': password,
        'salt': salt,
        'name': name
      };

      var db = client.db('xamarinnodejs'); // name db we create at first step (mongodb)

      //check exist email
      db.collection('user')// collection we create at first step
        .find({'email':email}).count(function (err,number){
          if(number != 0){
            response.json('Email already exists');
            console.log('Email already exists');
          }
          else{
            //Insert data
            db.collection('user')
              .insertOne(insertJson, function (error, res){
                response.send('Registration success');
                console.log('Registration success');
              })
          }
        })
    })

    //Start web Server
    app.listen(3000,()=>{
      console.log('Connected to mongodb, Web Service run on port : 3000');
    })

Login Endpoint:

Cách xử lý:

Khi User gửi thông tin login lên server với email & password thì:

- Lấy thông tin email & password

- Lấy khóa ‘salt’ dựa trên email từ database.

- Hash password của User với salt. Nếu hash data trùng với password thì login thành công.

Code:

//Login Endpoint
    app.post('/login',(request, response, next)=>{
      var postData = request.body;

      var email = postData.email;
      var userPassword = postData.password;
      
      var db = client.db('xamarinnodejs'); // name db we create at first step (mongodb)

      //check exist email
      db.collection('user')// collection we create at first step
        .find({'email':email}).count(function (err,number){
          if(number == 0){
            response.json('Email not exists');
            console.log('Email not exists');
          }
          else{
            //Find data
            db.collection('user')
              .findOne({'email': email}, function (error, user){
                var salt = user.salt; //Get Salt
                var hashed_password = checkHashPassword(userPassword, salt).passwordHash; // Hash password with salt
                var encrypted_password = user.password; // Get password save in database.
                if(hashed_password == encrypted_password){
                  response.json('Login success');
                  console.log('Login success');
                }
                else{
                  response.json('Wrong Pass');
                  console.log('Wrong Pass');
                }
              })
          }
        })
    })

Thử test lại bằng post-man:

screen shot 2020 08 05 at 07 08 33

Thử với command line trong mongo shell:

db.user.find()

3. Tạo Project Xamarin Form

Các bước tạo như 1 proj Xamarin Form bình thường. Hàm xử lý để login với backend vừa tạo:

private async Task LoginAsync() {

  HttpClient httpClient = new HttpClient();

  var data = new LoginInfo();
  data.email = _email;
  data.password = _password;

  var uri = "http://localhost:3000/login";
  var content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(data));
  content.Headers.ContentType = new MediaTypeHeaderValue("application/json");

  HttpResponseMessage response = await httpClient.PostAsync(uri, content);

  await HandleErrorResponse(response);

  string serialized = await response.Content.ReadAsStringAsync();

  await Application.Current.MainPage.DisplayAlert("Alert", serialized, "OK");
}

Và LoginInfo.cs:

public class LoginInfo
{
  public string email;
  public string password;
}

Note: IOS Build: Phải thêm các trường này vào info.plist cho ios :

	<key>NSAppTransportSecurity</key>
	<dict>
		<key>NSAllowsArbitraryLoads</key>
		<true/>
	</dict>

Android Build:

 • Trong Proj android/Properties/AssemblyInfo.cs, thêm đoạn code sau:

  [assembly: Application(UsesCleartextTraffic = true)]
 • Nếu chạy server ở local host thì dùng ip của máy debug, không dùng localhost / 127.0.0.1 ( nên là: 192.168.1.123 vd vậy)


Written by Quilv Follow me on Facebook