Quilv Blog

Upload 1 hoặc nhiều images lên server nodejs với Xamarin

August 05, 2020

Hướng dẫn upload 1 ảnh từ Xamarin lên server nodejs.

Cập nhật Server Nodejs

Cấu hình proj tương tự với bài Login với server Node Js

Code server để upload ảnh: dùng thêm thư viện multer, dùng lệnh npm install -save multer để cài đặt ở phía server & cập nhật code.

...
var multer = require('multer');

//FOR Upload Image
var storage = multer.diskStorage({
  destination: function (req, file, callback) {
    callback(null, './uploads');
  },
  filename: function (req, file, callback) {
    console.log(file.originalname);
    callback(null, file.originalname);
  }
});

var upload = multer({ storage: storage }).single('image');
...
//Upload image
app.post('/upload',(req, res)=>{
  console.log('Photo API Hit');
  upload(req, res, function (err) {
    console.log(req.file);
    if (err) {
      console.log("Photo API ERROR: "+err);
      return res.end("Error uploading file.");
    }
    console.log("SUCCESS");
    res.end("File is uploaded");
  });
})

Check status ở postman:

screen shot 2020 08 05 at 20 43 33

Cập nhật code ở Xamarin

Add thêm thư viện nuget: Xam.Plugin.Media ( theo hướng dẫn setup cho android & ios)

Thêm code để upload ảnh như sau:

private async Task UploadAsync()
{
  await Task.Delay(10);

  MediaFile mediaFile = await CrossMedia.Current.PickPhotoAsync();

  StreamContent scontent = new StreamContent(mediaFile.GetStream());

  scontent.Headers.ContentDisposition = new ContentDispositionHeaderValue("form-data")
  {
    FileName = "newimage",
    Name = "image"
  };
  scontent.Headers.ContentType = new MediaTypeHeaderValue("image/jpeg");

  var client = new HttpClient();
  var multi = new MultipartFormDataContent();
  multi.Add(scontent);
  var url = "http://localhost:3000/upload";

  HttpResponseMessage response = client.PostAsync(url, multi).Result;


  await HandleErrorResponse(response);

  string serialized = await response.Content.ReadAsStringAsync();

  await Application.Current.MainPage.DisplayAlert("Alert", serialized, "OK");

}

private static async Task HandleErrorResponse(HttpResponseMessage response)
{
  if (!response.IsSuccessStatusCode)
  {
    var content = await response.Content.ReadAsStringAsync();
    if (response.StatusCode == HttpStatusCode.Forbidden ||
      response.StatusCode == HttpStatusCode.Unauthorized)
    {
      await Application.Current.MainPage.DisplayAlert("Error Forbiden | Unauthorized", content, "OK");
      throw new Exception(content);
    }

    await Application.Current.MainPage.DisplayAlert("Error Other", content, "OK");
    throw new HttpRequestExceptionEx(response.StatusCode, content);
  }
}

Hướng dẫn upload nhiều ảnh từ Xamarin lên server nodejs:

Cập nhật sau


Written by Quilv Follow me on Facebook