Quilv Blog

Truy cập đến dữ liệu trên Server trong Xamarin Enterprise App

August 03, 2020

Representational State Transfer (REST)

Có thể nói bản thân REST không phải là một loại công nghệ. Nó là phương thức tạo API với nguyên lý tổ chức nhất định. Những nguyên lý này nhằm hướng dẫn lập trình viên tạo môi trường xử lý API request được toàn diện.

Để hiểu rõ hơn về RESTful API ta sẽ đi lần lượt giải thích các khái niệm API, REST hay RESTful.

 • REST (REpresentational State Transfer) là một dạng chuyển đổi cấu trúc dữ liệu, một kiểu kiến trúc để viết API. Nó sử dụng phương thức HTTP đơn giản để tạo cho giao tiếp giữa các máy. Vì vậy, thay vì sử dụng một URL cho việc xử lý một số thông tin người dùng, REST gửi một yêu cầu HTTP như GET, POST, DELETE, vv đến một URL để xử lý dữ liệu.
 • API (Application Programming Interface) là một tập các quy tắc và cơ chế mà theo đó, một ứng dụng hay một thành phần sẽ tương tác với một ứng dụng hay thành phần khác. API có thể trả về dữ liệu mà bạn cần cho ứng dụng của mình ở những kiểu dữ liệu phổ biến như JSON hay XML
 • RESTful API là một tiêu chuẩn dùng trong việc thiết kế các API cho các ứng dụng web để quản lý các resource. RESTful là một trong những kiểu thiết kế API được sử dụng phổ biến ngày nay để cho các ứng dụng (web, mobile…) khác nhau giao tiếp với nhau.

Sử dụng RESTful APIs

RESTful không quy định logic code ứng dụng và không giới hạn bởi ngôn ngữ lập trình ứng dụng, bất kỳ ngôn ngữ hoặc framework nào cũng có thể sử dụng để thiết kế một RESTful API.

restful rest diagram api

 • GET (SELECT): Trả về một Resource hoặc một danh sách Resource.
 • POST (CREATE): Tạo mới một Resource.
 • PUT (UPDATE): Cập nhật thông tin cho Resource.
 • DELETE (DELETE): Xoá một Resource.

Những phương thức hay hoạt động này thường được gọi là CRUD tương ứng với Create, Read, Update, Delete – Tạo, Đọc, Sửa, Xóa

RESTful API không sử dụng session và cookie, nó sử dụng một access_token với mỗi request. Dữ liệu trả về thường có cấu trúc như sau:

{
  "data" : {
    "id": "1",
    "name": "Xamarin Form"
  }
}

Status code

Khi chúng ta request một API nào đó thường thì sẽ có vài status code để nhận biết sau:

 • 200 OK – Trả về thành công cho những phương thức GET, PUT, PATCH hoặc DELETE.
 • 201 Created – Trả về khi một Resouce vừa được tạo thành công.
 • 204 No Content – Trả về khi Resource xoá thành công.
 • 304 Not Modified – Client có thể sử dụng dữ liệu cache.
 • 400 Bad Request – Request không hợp lệ
 • 401 Unauthorized – Request cần có auth.
 • 403 Forbidden – bị từ chối không cho phép.
 • 404 Not Found – Không tìm thấy resource từ URI
 • 405 Method Not Allowed – Phương thức không cho phép với user hiện tại.
 • 410 Gone – Resource không còn tồn tại, Version cũ đã không còn hỗ trợ.
 • 415 Unsupported Media Type – Không hỗ trợ kiểu Resource này.
 • 422 Unprocessable Entity – Dữ liệu không được xác thực
 • 429 Too Many Requests – Request bị từ chối do bị giới hạn

Luôn sử dụng version để khi bạn cần nâng cấp API mà vẫn hỗ trợ các API cũ.

Trong eShopOnContainers mobile app thì dùng mẫu MVVM, và model đại diện cho những thể hiện của các thành phần trong ứng dụng. Những lớp điều khiển & lưu giữ trong eShopOnContainers (controller and repository class) thường gửi & nhận về nhiều đối tượng model này khi work với microservice. Nên sử dụng DTO (data transfer objects) : giữ tất cả data được truyền giữa mobile app & microservice. Lợi ích lớn nhất của DTO là : khi truyền & nhận dữ liệu từ web service thì truyền hoặc nhận nhiều dữ liệu trong 1 request, làm giảm số lượng request.

Tạo Web Requests

App eShopOnContainers dùng HttpClient để tạo request thông qua HTTP cùng với với JSON sẽ được truyền đi. Lớp này cung cấp chức năng gửi các yêu cầu ko đồng bộ & nhận phản hồi HTTP từ 1 resource được xác định URI. Lớp HttpResponseMessage đại điện cho 1 phản hồi nhận về (HTTP response) từ REST API sau khi 1 request HTTP được gửi đi. Nó chứa thông tin response gồm : status code, header, bất kỳ dữ liệu nào nằm trong body. Lớp HttpContent đại diện cho HTTP body & content header như : Content-Type & Content-Encoding. Dữ liệu sẽ được đọc thông qua: ReadAs method như: ReadAsStringAsync & ReadAsByteArrayAsync. Tùy theo loại dữ liệu mà sẽ dùng phương thức nào ..

Tạo 1 GET Request ?

ví dụ qui trình GET CatalogAsync:

xem thêm: https://github.com/dotnet-architecture/eShopOnContainers/blob/dev/src/Mobile/eShopOnContainers/eShopOnContainers.Core/Services/Catalog/CatalogService.cs

public async Task<TResultGetAsync<TResult>(string uristring token = "") 
{ 
    HttpClient httpClient = CreateHttpClient(token); 
    HttpResponseMessage response = await httpClient.GetAsync(uri); 

    await HandleResponse(response); 
    string serialized = await response.Content.ReadAsStringAsync(); 

    TResult result = await Task.Run(() =>  
        JsonConvert.DeserializeObject<TResult>(serialized_serializerSettings)); 

    return result; 
}

This method calls the CreateHttpClient method, which returns an instance of the HttpClient class with the appropriate headers set. It then submits an asynchronous GET request to the resource identified by the URI, with the response being stored in the HttpResponseMessage instance. The HandleResponse method is then invoked, which throws an exception if the response doesn’t include a success HTTP status code. Then the response is read as a string, converted from JSON to a CatalogRoot object, and returned to the CatalogService.

private HttpClient CreateHttpClient(string token = "") 
{ 
    var httpClient = new HttpClient(); 
    httpClient.DefaultRequestHeaders.Accept.Add( 
        new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json")); 

    if (!string.IsNullOrEmpty(token)) 
    { 
        httpClient.DefaultRequestHeaders.Authorization =  
            new AuthenticationHeaderValue("Bearer"token); 
    } 
    return httpClient; 
}

This method creates a new instance of the HttpClient class, and sets the Accept header of any requests made by the HttpClient instance to application/json, which indicates that it expects the content of any response to be formatted using JSON. Then, if an access token was passed as an argument to the CreateHttpClient method, it’s added to the Authorization header of any requests made by the HttpClient instance, prefixed with the string Bearer. For more information about authorization

Lúc đó phía server sẽ hoạt động :

When the GetAsync method in the RequestProvider class calls HttpClient.GetAsync, the Items method in the CatalogController class in the Catalog.API project is invoked, which is shown in the following code example:

[HttpGet] 
[Route("[action]")] 
public async Task<IActionResultItems( 
    [FromQuery]int pageSize = 10, [FromQuery]int pageIndex = 0) 
{ 
    var totalItems = await _catalogContext.CatalogItems 
        .LongCountAsync(); 

    var itemsOnPage = await _catalogContext.CatalogItems 
        .OrderBy(c=>c.Name) 
        .Skip(pageSize * pageIndex) 
        .Take(pageSize) 
        .ToListAsync(); 

    itemsOnPage = ComposePicUri(itemsOnPage); 
    var model = new PaginatedItemsViewModel<CatalogItem>( 
        pageIndexpageSizetotalItemsitemsOnPage);            

    return Ok(model); 
}

Tạo 1 POST Request ?

Xem demo:

When an item is added to the shopping basket, the ReCalculateTotalAsync method in the BasketViewModel class is called. This method updates the total value of items in the basket, and sends the basket data to the basket microservice, as demonstrated in the following code example:

private async Task ReCalculateTotalAsync() 
{ 
    ... 
    await _basketService.UpdateBasketAsync(new CustomerBasket 
    { 
        BuyerId = userInfo.UserId
        Items = BasketItems.ToList() 
    }, authToken); 
}

This method calls the UpdateBasketAsync method of the BasketService instance that was injected into the BasketViewModel by Autofac. The following method shows the UpdateBasketAsync method:

public async Task<CustomerBasketUpdateBasketAsync(CustomerBasket customerBasketstring token) 
{ 
    UriBuilder builder = new UriBuilder(GlobalSetting.Instance.BasketEndpoint); 
    string uri = builder.ToString(); 
    var result = await _requestProvider.PostAsync(uricustomerBaskettoken); 
    return result; 
}

This method builds the URI that identifies the resource the request will be sent to, and uses the RequestProvider class to invoke the POST HTTP method on the resource, before returning the results to the BasketViewModel. Note that an access token, obtained from IdentityServer during the authentication process, is required to authorize requests to the basket microservice. For more information about authorization

public async Task<TResultPostAsync<TResult>( 
    string uriTResult datastring token = ""string header = "") 
{ 
    HttpClient httpClient = CreateHttpClient(token); 
    ... 
    var content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(data)); 
    content.Headers.ContentType = new MediaTypeHeaderValue("application/json"); 
    HttpResponseMessage response = await httpClient.PostAsync(uricontent); 

    await HandleResponse(response); 
    string serialized = await response.Content.ReadAsStringAsync(); 

    TResult result = await Task.Run(() => 
        JsonConvert.DeserializeObject<TResult>(serialized_serializerSettings)); 

    return result; 
}

This method calls the CreateHttpClient method, which returns an instance of the HttpClient class with the appropriate headers set. It then submits an asynchronous POST request to the resource identified by the URI, with the serialized basket data being sent in JSON format, and the response being stored in the HttpResponseMessage instance. The HandleResponse method is then invoked, which throws an exception if the response doesn’t include a success HTTP status code. Then, the response is read as a string, converted from JSON to a CustomerBasket object, and returned to the BasketService

Phía Server :

[HttpPost] 
public async Task<IActionResultPost([FromBody]CustomerBasket value) 
{ 
    var basket = await _repository.UpdateBasketAsync(value); 
    return Ok(basket); 
}

Tạo 1 DELETE Request?

vd:

When the checkout process is invoked, the CheckoutAsync method in the CheckoutViewModel class is called. This method creates a new order, before clearing the shopping basket, as demonstrated in the following code example:

private async Task CheckoutAsync() 
{ 
    ... 
    await _basketService.ClearBasketAsync(_shippingAddress.Id.ToString(), authToken); 
    ... 
}

This method calls the ClearBasketAsync method of the BasketService instance that was injected into the CheckoutViewModel by Autofac. The following method shows the ClearBasketAsync method:

public async Task ClearBasketAsync(string guidUserstring token) 
{ 
    UriBuilder builder = new UriBuilder(GlobalSetting.Instance.BasketEndpoint); 
    builder.Path = guidUser; 
    string uri = builder.ToString(); 
    await _requestProvider.DeleteAsync(uritoken); 
}

This method builds the URI that identifies the resource that the request will be sent to, and uses the RequestProvider class to invoke the DELETE HTTP method on the resource. Note that an access token, obtained from IdentityServer during the authentication process, is required to authorize requests to the basket microservice.

public async Task DeleteAsync(string uristring token = "") 
{ 
    HttpClient httpClient = CreateHttpClient(token); 
    await httpClient.DeleteAsync(uri); 
}

Code phía server:

[HttpDelete("{id}")] 
public void Delete(string id) 
{ 
    _repository.DeleteBasketAsync(id); 
}

Caching Data

Tốc độ có thể cải thiện đáng kể nếu như những dữ liệu được sử dụng thường xuyên được lưu trữ ở gần nơi sử dụng & lưu vào fast storage.

Hình thức lưu trữ cache phổ biến là lưu ở dạng read-through caching. Nếu dữ liệu chưa có trong cache thì nó sẽ truy xuất vào database & đẩy vào cache. xem thêm : https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/cache-aside

Managing Data Expiration

Caching Images

Increasing Resilience

it must be able to do all of the following:

 • Detect faults when they occur, and determine if the faults are likely to be transient.
 • Retry the operation if it determines that the fault is likely to be transient and keep track of the number of times the operation was retried.
 • Use an appropriate retry strategy, which specifies the number of retries, the delay between each attempt, and the actions to take after a failed attempt.

Retry Pattern

it can handle the failure in any of the following ways:

 • Retrying the operation. The app could retry the failing request immediately.
 • Retrying the operation after a delay. The app should wait for a suitable amount of time before retrying the request.
 • Cancelling the operation. The application should cancel the operation and report an exception.

Circuit Breaker Pattern

Trong 1 số trường hợp, thử lại luôn xảy ra lỗi, nếu liên tục thử lại thì làm điều này vô nghĩa. Thay vào đó, chấp nhận & xử lý lỗi đó ngay.

Mẫu ngắt mạch có thể ngăn ứng dụng liên tục cố gắng thực hiện một thao tác có khả năng bị lỗi, đồng thời cho phép ứng dụng phát hiện xem lỗi đã được khắc phục hay chưa.


Written by Quilv Follow me on Facebook