Quilv Blog

Navigation trong 1 ung dung Enterprise

August 02, 2020

Xamarin form có hỗ trợ navigation để điều hướng các page. Thường là tương tác giữa người dùng với UI hoặc để nó thay đổi trạng thái của ứng dụng dựa vào cập nhật logic của ứng dụng. Khi sử dụng MVVM thì nó sẽ trở nên phức tạp, hãy cùng nghiên cứu các vấn đề dưới đây nhé:

 • Làm sao để biết được page nào chúng ta sẽ điều hướng đến, trong trường hợp các liên kết ko chặt chẽ và ko có sự phụ thuộc giữa các view với nhau. ???
 • Làm sao để biết được 1 view khi điều hướng ( navigate) tới, thì đã được khởi tạo hay chưa? Trong trường hợp sử dụng MVVM thì cả view & view model cần được khởi tạo và liên kết với nhau qua view binding context. Khi 1 app sử dụng dependence injection container thì việc khởi tạo view & view model cần 1 cơ chế khởi tạo riêng.
 • Nên thực hiện điều hướng đến view đầu tiên hay là view-model đầu tiên. Khi view được điều hướng trước, thì page để điều hướng tới sẽ nhận dưới dạng type của view đó. Trong khi điều hướng, thì cái view được chọn sẽ được khởi tạo cùng với view-model tương ứng với view & các service sử dụng được init theo. Một cách tiếp cận khác: là view-model sẽ được điều hướng đến đầu tiên, và cái page sẽ được điều hướng tới là tên của view-model type.
 • Làm để nào để tách biệt hành vi điều hướng giữa view & view-model. MVVM thì nó tách biệt giữa layer UI & layer business logic. Tuy nhiên việc điều hướng trong ứng dụng thường được sử dụng ở layer hiển thị. Nhưng Navigation phải thường được khởi tạo và phối hợp với view-model…
 • Làm sao để truyền parameter thông qua navigation cho mục đích khởi tạo ? Ví dụ: người dùng điều hướng đến view : order detail, thì lúc này order data cần phải truyền đến cái view để hiển thị lên chính xác dữ liệu.
 • Làm sao phối hợp với điều hướng, để các qui tắc ( design của app) vẫn chạy đúng. Ví dụ : hiển thị lên popup để sửa lại những input ko hợp lệ, hoặc nhắc nhở bỏ qua nhũng thay đổi khi thoát khỏi view…

Trong phần này sẽ giới thiệu NavigationService sử dụng điều hướng đến view-model trước & xử lý các vấn đề trên.

Lưu ý:

NavigationService này chỉ áp dụng cho ContentPage, sử dụng trên các loại khác sẽ có những bug ko mong muốn.

Navigation giữa các page trong Xamarin App:

Navigation có thể viết ở code-behind của view, nó sẽ đơn giản nhưng sẽ khó để tạo các unit test. Đặt Navigation ở view-model thì logic để điều hướng có thể được test thông qua unit test. Ví dụ : 1 app có thể sẽ ko cho người dùng truy cập vào khi dữ liệu nhập vào ko hợp lệ.

1 NavigationService nên được gọi từ view-model, điều này giúp việc testing dễ dàng. Tuy nhiên, muốn điều hướng đến 1 view thông qua view-model thì bắt buộc phải có liên kết từ view-model đến view, mà trong 1 số view đặc biệt thì những view-model đang active ko có sự liên kết này, thì sẽ xử lý ntn ???. Lúc này NavigationService sẽ giải quyết được vấn đề này.

NavigationSerive sẽ implement interface dưới:

public interface INavigationService 
{ 
    ViewModelBase PreviousPageViewModel { get; } 
    Task InitializeAsync(); 
    Task NavigateToAsync<TViewModel>() where TViewModel : ViewModelBase; 
    Task NavigateToAsync<TViewModel>(object parameterwhere TViewModel : ViewModelBase; 
    Task RemoveLastFromBackStackAsync(); 
    Task RemoveBackStackAsync(); 
}

Interface này chỉ định những class implement nó phải có các method :

Update các method sau ...

Ngoài ra, INavigationService interface bắt buộc phải implement thuộc tính PreviousPageViewModel, thuộc tính này sẽ trả về view model type được liên kết với cái page trước trong stack điều hướng.

Note:

An INavigationService interface would usually also specify a GoBackAsync method, which is used to programmatically return to the previous page in the navigation stack. However, this method is missing from the eShopOnContainers mobile app because it’s not required.

Tạo instance NavigationService:

NavigationService được implement từ interface INavigationService, và được đăng ký như 1 single instance với DI Container ( Autofac) như sau:

builder.RegisterType<NavigationService>().As<INavigationService>().SingleInstance();

Interface INavigationService được resolve trong ViewModelBase constructor như sau: xem thêm phần DI container implement trong Xamarin với unity container

NavigationService = ViewModelLocator.Resolve<INavigationService>();

Đoạn code trên lấy được liên kết đến đối tượng NavigationService được tạo ra và lưu trữ trong Autofac Denpendence Injection Container lúc gọi method InitNavigation trong App.

Lớp ViewModelBase lưu instance NavigationService như 1 thuộc tính của nó với type INavigationService. Mà mọi lớp view-model đều kế thừa từ ViewModelBase nên có thể dùng thuộc tính NavigationService này để sử dụng 1 số phương thức của INavigationService.

Mục đích của việc này để tránh việc inject đối tượng NavigationService từ DI Container trong mỗi view-model class.

Xử lý các yêu cầu điều hướng:

Trong Xamarin Form thì sẽ cung cấp 1 lớp để xử lý điều hướng NavigationPage, cái này thực hiện 1 số điều hướng giúp người dùng chuyển qua lại giữa các page như họ mong muốn.

Thay vì sử dụng NavigationPage trực tiếp, thì eShopOnContainers wraps NavigationPage trong CustomNavigationView như sau:

public partial class CustomNavigationView : NavigationPage 
{ 
    public CustomNavigationView() : base() 
    { 
        InitializeComponent(); 
    } 

    public CustomNavigationView(Page root) : base(root) 
    { 
        InitializeComponent(); 
    } 
}

Mục đích của điều này là để giảm bớt style NavigationPage trong XAML.

Navigation sẽ được thực hiện bên trong logic của view-model bằng cách gọi hàm như sau:

await NavigationService.NavigateToAsync<MainViewModel>();

Phía code NavigateToAsync sẽ được impelement như sau:

public Task NavigateToAsync<TViewModel>() where TViewModel : ViewModelBase 
{ 
    return InternalNavigateToAsync(typeof(TViewModel), null); 
} 

public Task NavigateToAsync<TViewModel>(object parameterwhere TViewModel : ViewModelBase 
{ 
    return InternalNavigateToAsync(typeof(TViewModel), parameter); 
}

Mỗi method đều chấp nhận bất kỳ view-model nào mà kế thừa từ ViewModelBase.

InternalNavigateToAsync được implement:

private async Task InternalNavigateToAsync(Type viewModelTypeobject parameter) 
{ 
    Page page = CreatePage(viewModelTypeparameter); 

    if (page is LoginView) 
    { 
        Application.Current.MainPage = new CustomNavigationView(page); 
    } 
    else 
    { 
        var navigationPage = Application.Current.MainPage as CustomNavigationView; 
        if (navigationPage != null) 
        { 
            await navigationPage.PushAsync(page); 
        } 
        else 
        { 
            Application.Current.MainPage = new CustomNavigationView(page); 
        } 
    } 

    await (page.BindingContext as ViewModelBase).InitializeAsync(parameter); 
} 

private Type GetPageTypeForViewModel(Type viewModelType) 
{ 
    var viewName = viewModelType.FullName.Replace("Model"string.Empty); 
    var viewModelAssemblyName = viewModelType.GetTypeInfo().Assembly.FullName; 
    var viewAssemblyName = string.Format( 
                CultureInfo.InvariantCulture"{0}, {1}"viewNameviewModelAssemblyName); 
    var viewType = Type.GetType(viewAssemblyName); 
    return viewType; 
} 

private Page CreatePage(Type viewModelTypeobject parameter) 
{ 
    Type pageType = GetPageTypeForViewModel(viewModelType); 
    if (pageType == null) 
    { 
        throw new Exception($"Cannot locate page type for {viewModelType}"); 
    } 

    Page page = Activator.CreateInstance(pageTypeas Page; 
    return page; 
}

InternalNavigateToAsync để điều hướng đến view-model, nhưng đầu tiên thì nó gọi CreatePage trước . Phương thức này tạo ra view tương ứng với view-model dựa trên cách thức như sau:

 • Các view thì giống với các view-models type khi biên dịch.
 • Views nằm trong .Views child namespace.
 • View models thì nằm trong .ViewModels child namespace.
 • Tên của View sẽ tương ứng với tên của view-model, sau khi remove text “Model”, giống như hàm GetPageTypeForViewModel phía trên.

Khi 1 view được khởi tạo, thì nó liên kết tương ứng vơi view-model. Xem thêm tự động tạo view model với ViewModelLocator MVVM

private static void OnAutoWireViewModelChanged(BindableObject bindableobject oldValueobject newValue) 
{ 
    var view = bindable as Element; 
    if (view == null) 
    { 
        return; 
    } 

    var viewType = view.GetType(); 
    var viewName = viewType.FullName.Replace(".Views."".ViewModels."); 
    var viewAssemblyName = viewType.GetTypeInfo().Assembly.FullName; 
    var viewModelName = string.Format( 
        CultureInfo.InvariantCulture"{0}Model, {1}"viewNameviewAssemblyName); 

    var viewModelType = Type.GetType(viewModelName); 
    if (viewModelType == null) 
    { 
        return; 
    } 
    var viewModel = _container.Resolve(viewModelType); 
    view.BindingContext = viewModel; 
}

Xử lý của InternalNavigateToAsync:

 • Nếu view được tạo là LoginView thì tạo CustomNavigationView mới & gán cho MainPage của App.
 • Else : lấy MainPage (App) hiện tại ép về CustomNavigationView (navigatePage) nếu là navigatePage khác null thì sẽ đẩy page được tạo vào stack của navigatePage. Ko thì tạo ra MainPage mới là navigatePage.

Điều này đảm bảo trong suốt quá trình điều hướng page, thì các page được thêm đúng vào stack của navigation kể cả các page null hoặc có dữ liệu.

TIP

Consider caching pages. Page caching results in memory consumption for views that are not currently displayed. However, without page caching it does mean that XAML parsing and construction of the page and its view model will occur every time a new page is navigated to, which can have a performance impact for a complex page. For a well-designed page that does not use an excessive number of controls, the performance should be sufficient. However, page caching might help if slow page loading times are encountered.

Sau cùng khi tạo được view-model thì sẽ gọi hàm : InitializeAsync để khởi tạo view-model ( với tham số đầu vào)

Điều hướng khi app được khởi chạy ( App Lauched):

Khi app chạy lần đầu tiên thì sẽ gọi:

private Task InitNavigation() 
{ 
    var navigationService = ViewModelLocator.Resolve<INavigationService>(); 
    return navigationService.InitializeAsync(); 
}

Phương thức này sẽ tạo ra 1 đối tượng NavigationService nằm trong DI Container trước, và trả về liên kết đến đối tượng đó và sau đó mới gọi InitializeAsync().

Phương thức InitializeAsync như sau

public Task InitializeAsync() 
{ 
    if (string.IsNullOrEmpty(Settings.AuthAccessToken)) 
        return NavigateToAsync<LoginViewModel>(); 
    else 
        return NavigateToAsync<MainViewModel>(); 
}

Truyền parameter thông qua Navigation:

Ví dụ như sau: ProfileViewModel sẽ chứa 1 OrderDetailCommand nó sẽ thực hiện khi user select 1 order trong ProfilePage. Và trong view-model nó sẽ gọi hàm : OrderDetailAsync. Hàm này sẽ điều hướng đến OrderDetailViewModel với tham số dữ liệu Order được truyền vào như sau:

private async Task OrderDetailAsync(Order order) 
{ 
    await NavigationService.NavigateToAsync<OrderDetailViewModel>(order); 
}

Khi NavigationService tạo OrderDetailView thì view-model tương ứng cũng được tạo ra như phần xử lý điều hướng phía trên & nó sẽ BindingContext để liên kết view & view-model … và cuối cùng sẽ gọi hàm InitializeAsync có truyền tham số …

Và view-model được kế thừa từ ViewModelBase nên có thể override lại InitializeAsync để lấy được tham số truyền vào như sau:

public override async Task InitializeAsync(object navigationData) 
{ 
    if (navigationData is Order) 
    { 
        ... 
        Order = await _ordersService.GetOrderAsync( 
                        Convert.ToInt32(order.OrderNumber), authToken); 
        ... 
    } 
}

Gọi Navigation sử dụng behavior ( Command)

Navigation thường được gọi từ view, xử lý tương tác với người dùng, nên thường sẽ xử lý như sau ở xaml file:

<WebView ...> 
    <WebView.Behaviors> 
        <behaviors:EventToCommandBehavior 
            EventName="Navigating" 
            EventArgsConverter="{StaticResource WebNavigatingEventArgsConverter}" 
            Command="{Binding NavigateCommand}" /> 
    </WebView.Behaviors> 
</WebView>

Khi runtime, EventToCommandBehavior sẽ tương tác với WebView. Khi WebView điều hướng đến webpage sự kiện Navigating sẽ được gọi. và sẽ thực hiện NavigateCommand ở trong LoginViewModel.

Mặc định thì tham số của sự kiện sẽ được truyền vào Command. Data này sẽ được chuyển đổi thông qua converter để lấy được URL thông qua WebNavigatingEventArgs. Cuối cùng, khi NavigationCommand được thực hiện thì Url of the web page sẽ được truyền như 1 tham số để đăng ký Action.

private async Task NavigateAsync(string url) 
{ 
    ...         
    await NavigationService.NavigateToAsync<MainViewModel>(); 
    await NavigationService.RemoveLastFromBackStackAsync(); 
    ... 
}

Điều hướng vào MainPAge & sẽ remove LoginPage khỏi stack.

Xác nhận hoặc hủy bỏ điều hướng.

1 App có thể cần người dùng nhập liệu trước khi điều hướng, ví dụ nhập user / pass correct thì mới được điều hướng vào trang tiếp theo. Điều này có thể thực hiện ở lớp model-view để xử lý ..

Tổng kết

Trong Xamarin form hỗ trợ sẵn Navigation & có thể hoạt động tốt, nhưng khi áp dụng với MVVM thì nó sẽ trở nên phức tạp hơn.

Phần này giới thiệu cách sử dụng NavigationService để điều hướng đến view-model trước. Đặt logic điều hướng trong view-model để logic này có thể được kiểm tra tự động bởi unit test để đảm bảo việc hoạt động của ứng dụng là chính xác.


Written by Quilv Follow me on Facebook