Quilv Blog

Written by Quilv Follow me on Facebook

Luyện lại căn bản Swift & Lập trình IOS

August 17, 2020

Ôn lại các kiến thức cơ bản về Swift & lập trình IOS

Callback trong Javascript

August 16, 2020

Tất cả các vấn đề về javascript sẽ đc lưu ở đây.

Hướng dẫn viết plugin (addon) trong Construct 3

August 14, 2020

Những chú ý & hướng dẫn khi làm plugin trong Construct 3

Cách sử dụng Design Time Data trong Xamarin với XAML Previewer

August 07, 2020

Hướng dẫn cách sử dụng Design Time Data trong Xamarin với XAML Previewer

Tìm hiều về Bindable Properties trong Xamarin

August 07, 2020

Bindable Properties trong Xamarin là gì ? và nó hoạt động như thế nào? Cách thức sử dụng ???

Hướng dẫn tạo Customize Control trong Xamarin ( Effects)

August 07, 2020

Trong bài này hướng dẫn cách thay đổi hiệu ứng của Entry khi chúng ta focus vào nó.

Upload 1 hoặc nhiều images lên server nodejs với Xamarin

August 05, 2020

Tuts làm thế nào để upload 1 hoặc nhiều image lên server nodejs với xamarin. ( có code backend nodejs)

[Xamarin] Login với Nodejs và mongodb

August 04, 2020

Hướng dẫn tạo app xamarin form login với node js & mongodb

Truy cập đến dữ liệu trên Server trong Xamarin Enterprise App

August 03, 2020

Hướng dẫn sơ bộ cách sử dụng API để đọc dữ liệu phía server.

Authentication and Authorization trong Enterprise App

August 03, 2020

Authentication: quá trình nhận dạng thông tin như user/pass & xác thực thông tin với server ...

Microservice trong App Enterprise

August 03, 2020

Giới thiệu sơ lược về microservice với 1 ứng dụng enterprise.

Validate trong Enterprise App

August 03, 2020

Bất kỳ App nào nhận input từ phía user thì phải qua kiểm tra là nó có hợp lệ hay ko. Ví dụ kiểm tra input nhập vào chỉ chứa ký tự, giới hạn bao nhiêu ký tự & ko có ký tự đặc biệt...

Một số chú ý với MVVM trong Enterprise App.

August 02, 2020

Một số lưu ý khi sử dụng MVVM trong Enterprise App để dễ dàng apply unit test.

Navigation trong 1 ung dung Enterprise

August 02, 2020

Xamarin form có hỗ trợ navigation để điều hướng các page. Thường là tương tác giữa người dùng với UI hoặc để nó thay đổi trạng thái của ứng dụng dựa vào cập nhật logic của ứng dụng. Khi sử dụng MVVM thì nó sẽ phức tạp...

Unit test trong Enterprise Apps

July 31, 2020

Mobile apps có những vấn đề đặc biệt mà trên desktop app hoặc web app không bao giờ có. Vd nhiều loại thiết bị khác nhau, ảnh hưởng tốc độ, trải nghiệm người dùng giữa ios/android, kết nối mạng, những dịch vụ mà thiết bị hỗ trợ ...

Architecture - Kiến trúc trong lập trình

July 31, 2020

Kiến trúc nói chung & trong Xamarin nói riêng.

Sharing code trong Xamarin

July 31, 2020

Tất cả mọi vấn đề về share code trong Xamarin.

Xây dựng ứng dụng chuyên nghiệp với Xamarin

July 30, 2020

Xây dựng kiến trúc ứng dụng trong xamarin với mục tiêu : adaptable, maintainable and testable

Hướng dẫn chi tiết implement Dependence Injection với Unity Container trong Xamarin

July 30, 2020

Chi tiết cách thức implement DI với Unity Container.

Dependency Injection trong Xamarin

July 29, 2020

Tìm hiểu về những điều thú vị xung quanh depedency injection và unit testing. Tìm hiểu rằng tại sao depedency injection lại rất quan trọng trong việc unit testing.

UI Challenge - Làm App Cook Book với Xamarin

July 29, 2020

Thực hành xây dựng app Cook Book với Xamarin Form

MessagingCenter trong Xamarin

July 29, 2020

Publish-subcribe pattern là 1 pattern gửi tin nhắn. Publisher gửi tin mà ko cần biết có 1 receiver nào : subscribers. Tương tự subscribers sẽ lắng nghe các thông tin nào đó, mà ko cần biết có 1 publisher nào gửi hay ko ..

User Interface (UI) trong Xamarin

July 28, 2020

Những kiến thức về UI : Style, Theme .. trong Xamarin Form